27. februar 2024

Bygging av juniorhus er lagt på is.

Styret i Oppegård Golfklubb har i forbindelse med den videre prosess med evt. oppføring av Juniorhuset og inngåelse av festeavtale foretatt en helhetsvurdering av klubbens fremtidige aktiviteter på alle områder.

Cresco Eiendom AS var villig til å stå ansvarlig for gjennomføring/finansiering av byggingen uten økonomiske forpliktelser for golfklubben.
Det var derimot en forutsetning at huset skulle være forbeholdt juniorene i klubben og at målet skulle være å rekruttere flere unge til golfen, samt få flere aktive junior medlemmer.

Oppegård Golfklubb mener at vi har Norges beste trener kapasitet og beliggenhet for å utvikle fremtidige unge golfspillere.
Dessverre er våre utendørs trenings fasiliteter begrenset i areal noe som vanskeliggjør økning av trenings tilbudet for flere juniorer og medlemmer pr i dag!

Da klubben mangler innendørs treningstilbud vinterstid, og de utendørs trenings fasiliteter sommerstid er begrenset, vil vi ikke kunne gi et godt golffaglig helårs tilbud som dekker etterspørselen fra våre unge medlemmer.
Juniorhuset ville vært et viktig bidrag for å avhjelpe situasjonen vinterstid.
Begrensningene i flere aktive juniorer er som sagt våre nåværende utendørs trenings områder.

Styret i Golfklubben har etter en helhetsvurdering funnet ut at det ikke er mulig å øke antall aktive juniorer i den grad Cresco eiendom ønsket.
Dette ville gått ut over andre medlemmers tilgang.
De totale kostnadene for å drifte/vedlikeholde juniorhuset kan heller ikke forsvares i forhold til antall brukere vi har i dag.

Styret vil starte prosessen med å se på fremtidige muligheter for å øke kapasiteten på treningsområdene.
Dette vil være en lengre prosess og en kostbar endring med bakgrunn i areal mangel pr i dag.

Det er også et klart ønske fra styret å jobbe for å øke antall aktive juniorer fremover når kapasiteten er på plass. Golf er en arealkrevende sport.

Med dette som bakgrunn og de forutsetningene som ligger til grunn, valgte Cresco eiendom å legge byggingen av Juniorhuset på is.
Dette er også noe styret i OPGK er enig i.

Vi ønsker å rette en stor takk til Cresco Eiendom for et strålende initiativ og alt arbeid som ble lagt ned.

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram